Regulamin Stikero.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Stikero.pl z 25 maja 2018 r.
 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego stikero.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://stikero.pl, za pośrednictwem którego, Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Grupa Stikero Paweł Markowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
10. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
11. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
12. Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest podmiot, o którym mowa w pkt II.2.3. Regulaminu.
13. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
14. Organ nadzorczy - oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawa, ul Stawki 2;
15. Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
16. Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
17. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego zarejestrowanego i dostępnego pod nazwą domeny http://stikero.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod http://stikero.pl, prowadzony jest przez Grupa Stikero Paweł Markowski, 82-200 Malbork, ul. Mickiewicza 35, NIP 579-222-51-99, REGON 221147203, tel. 533 414 914, e-mail: sklep@stikero.pl, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
d) ochronę danych osobowych Klientów Sklepu, potencjalnych Klientów Sklepu oraz korzystających z usług Sklepu, takich jak w szczególności E-mail Newsletter oraz SMS Newsletter.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Grupa Stikero Paweł Markowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://stikero.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu. Podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „* ” jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy.
3.3.1. Jednocześnie z rejestracją Klient może zapisać się do E-mail Newsletter`a lub SMS Newsletter`a w celu otrzymywania zamówionej informacji handlowej. Podanie danych osobowych do Newsletter`a jest dobrowolne, lecz niezbędne by z niego skorzystać.
3.3.2. Osoby niebędące Klientami Sklepu mogą zapisać się do E-mail Newsletter`a lub E-mail Newsletter`a, podając dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz swojego imienia.
3.3.3. Korzystanie z usług, o których mowa w pkt poprzedzającym jest wolne od opłat.
3.3.4. Wypisanie się z Newsletter`a następuje poprzez kliknięcie linka zamieszczonego pod formularzem internetowym.
3.4. Grupa Stikero Paweł Markowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Grupa Stikero Paweł Markowski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Grupa Stikero Paweł Markowski.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Grupa Stikero Paweł Markowski.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Grupa Stikero Paweł Markowski,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://stikero.pl i dokonać wyboru produktu.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Grupa Stikero Paweł Markowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
Koszty dostawy wynoszą:
Przesyłka InPost Paczkomaty (płatność poprzez system PayU, PayPal lub przedpłata na konto) - 10,50 zł
Przesyłka kurierska (płatność poprzez system PayU, PayPal lub przedpłata na konto) - od 15 zł do 17 zł
Przesyłka kurierska (płatność przy odbiorze) - od 18 zł do 22 zł.
5.3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4. Termin dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych (nie licząc terminu produkcji zamówienia, który wynosi od 1 do 3 dni roboczych).
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Zamawiając dostawę do domu, klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę łatności:
a) przelewem na numer konta bankowego: 26 1090 1098 0000 0001 3629 0606,
b) płatnością w systemie PayU,
c) Płatność w systemie PayPal
d) Płatność w innych systemach płatności
 
VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
7.2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tolerancja wymiarów wynosi od 1 do 2 mm. Produkt wyprodukowany według specyfikacji klienta może różnić się wizualnie od tego przedstawionego na zdjęciach w zależności od wymiarów jakie zostaną podane;
7.4. Kolory zdjęć przedstawionych towarów w sklepie mogą nieznacznie różnić się od tych wyświetlanych na ekranie klienta. Wynika to z ustawień i kalibracji monitorów, jakimi posługują się klienci;
7.5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełniania przez Grupa Stikero Paweł Markowski świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu;
7.7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
7.8. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Grupa Stikero Paweł Markowski, ul. Mickiewicza 35, 82-200 Malbork
7.9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Grupa Stikero Paweł Markowski, ul. Mickiewicza 35, 82-200 Malbork, e-mail:sklep@stikero.pl, tel. 533 414 914 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Grupa Stikero Paweł Markowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@stikero.pl. Grupa Stikero Paweł Markowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
8.3. Grupa Stikero Paweł Markowski nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa kolorów na wydruku w porównaniu z modelem wzorcowym znajdującym się na wizualizacji każdego produktu wynikających zarówno z indywidualnych ustawień monitora klienta jak i różnych mediów użytych przy wydruku.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Grupa Stikero Paweł Markowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Grupa Stikero Paweł Markowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Grupa Stikero Paweł Markowski, ul. Mickiewicza 35, 82-200 Malbork, mailowo pod adres sklep@stikero.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Grupa Stikero Paweł Markowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Ochrona danych osobowych
10.1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób korzystających z usług Sklepu Internetowego, w tym w szczególności E-mail Newsletter`a oraz SMS Newsletter`a jest podmiot, o którym mowa w pkt II.2.3 Regulaminu.
10.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest Umowa, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne.
10.2.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
10.2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy .
10.2.3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła realizacja, rozwiązanie Umowy lub usunięcie konta ze Sklepu internetowego.
10.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, które zgłosiły chęć skorzystania z E-mail Newsletter oraz SMS Newsletter jest dobrowolna zgoda, która w każdym czasie może zostać odwołana.
10.3.1. Dane osobowe przetwarzane w ramach usługi E-mail Newsletter oraz SMS Newsletter będą przetwarzane dla celów marketingowych – informowania o nowych produktach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym nie dłużej niż przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym osoba zrezygnowała z korzystania z usług Newsletter`a .
10.4. Administrator przekazuje do przetwarzania dane osobowe Klientów i osób korzystających z E-mail Newsletter oraz SMS Newsletter podmiotowi, który udostępnia hosting Sklepu (dane są przechowywane na serwerach należących do podmiotu trzeciego). Nadto, administrator przekazuje dane osobowe Klientów firmom kurierskim (np. DPD Polska sp. z o.o.) w celu doręczenia towaru.
10.5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów i osób korzystających z E-mail Newsletter oraz SMS Newsletter do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10.6. Administrator może udostępnić dane osobowe Klientów i osób korzystających z E-mail Newsletter oraz SMS Newsletter na żądanie odpowiednich władz, takich jak m.in. Policja, Prokuratura, czy sądy.
10.7. Klient i osoba korzystająca z E-mail Newsletter oraz SMS Newsletter ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także wykonania prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
10.8. Realizacja praw, o których mowa w ust. 10.7. odbywa się na podstawie żądania przesłanego na adres e-mail: sklep@stikero.pl. Żądanie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta lub osoby korzystającej z E-mail Newsletter lub SMS Newsletter, celem identyfikacji.
10.8.1. Administrator rozpoznaje żądanie niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania zgłoszenia.
10.9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi i osobom korzystającym z E-mail Newsletter oraz SMS Newsletter przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.10. Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów i osób korzystających z E-mail Newsletter oraz SMS Newsletter zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
XI. Postanowienia końcowe
11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych przepisy RODO.
 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel